کلیه کاربرگ های آموزشی

 (وام -انتقال-انصراف-معرفی به استاد-پروژه)
**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

فرم استشهاد محلی

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

استشهاد محلی مفقودی متوسط

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

قوانین و مقررات آموزشی

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**