کاردان فنی کامیپوتر

سیستم های رایانه ای

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

کاردان فنی

شبکه های کامپیوتری

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

کاردانی فنی اینترنت

و شبکه های گسترده

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

کاردان فنی نرم افزار

برنامه سازی کامپیوتر

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

کاردان فنی

بازی سازی رایانه ای

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

برنامه های پیشنهادی

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته کاردانی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتر)

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده )

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته کاردانی شبکه های کامپیوتری )

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

پیشنهادی کاردانی شبکه های کامپیوتری