مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

مهندسی فناوری اطلاعات – برنامه نویسی تحت وب

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

مهندسی سیستم های سخت افزار رایانه

 

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

Download-PDF-Button

برنامه های پیشنهادی

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات )

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

پیشنهادی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی)

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

پیشنهادی مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات )

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

پیشنهادی مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات

برنامه پیشنهادی برای اخذ دروس در هر ترم

(رشته مهندسی فناوری  شبکه های کامپیوتری )

**دانلود کنید و برگه مورد نظر را پرینت بگیرید**

پیشنهادی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتر