قابل توجه دانشجویان محترم جهت درخواست کارت دانشجویی نسبت به پر کردن فرم زیر اقدام فرمایید.

فرم درخواست کارت دانشجویی