دستورالعمل نحوه صدور کارت دانشجویی

Posted By : iiiacir

در راستای ساماندهی نحوه صدور کارت های دانشجویی و جلوگیری از اعمال سلیقه و روش های مختلف در صدور کارت دانشجویی در اشکال و ابعاد مختلف، صدور کارت دانشجویی می بایست طبق فایل زیر صورت بگیرد.

دانلود فایل دستورالعمل نحوه صدور کارت دانشجویی

Download-PDF-Button