ردکردن اینجهت ثبت نام دانشجوی جدید کلیک کنید

شناسهنامنام خانوادگیکد ملیجنسیتاستانتلفن همراهرشته مورد تقاضاوضعیتتاریخ ثبت
۷میرکسریآقامحمدی۰۴۴۰۹۸۸۲۱۷آقاتهران۰۹۱۲۰۸۴۶۲۹۸کارشناسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتغیر شاغل۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰
۶علیبابک نیا۰۰۶۸۳۲۲۳۵۶آقاتهران۰۹۱۲۲۵۰۶۰۸۷کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهشاغل۱۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰
۵علیرضاعلیپور۰۰۲۵۰۶۶۴۴۷آقاتهران۰۹۳۳۰۹۹۳۳۶۷کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوترغیر شاغل۱۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰
شناسهنامنام خانوادگیکد ملیجنسیتاستانتلفن همراهرشته مورد تقاضاوضعیتتاریخ ثبت