نمایش ۱ - ۳ از ۳

میرکسری

آقامحمدی

۰۴۴۰۹۸۸۲۱۷

آقا

تهران

۲۱/۰۸/۱۳۸۰

۰۹۱۲۰۸۴۶۲۹۸

کارشناسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات

غیر شاغل

۲.۱۷۷.۱۵۰.۵۷

۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰

علی

بابک نیا

۰۰۶۸۳۲۲۳۵۶

آقا

تهران

۳۱/۰۱/۱۳۶۲

۰۹۱۲۲۵۰۶۰۸۷

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

۵.۲۰۰.۷۲.۸۹

۱۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

علیرضا

علیپور

۰۰۲۵۰۶۶۴۴۷

آقا

تهران

۲۵/۰۵/۱۳۸۱

۰۹۳۳۰۹۹۳۳۶۷

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

غیر شاغل

۵.۲۳۸.۱۴۹.۱۷۱

۱۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰