ویویش 1 - 25 از 813

امیر

قاسملویی

0076209687

آقا

تهران

18/01/1364

09195805056

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

91.92.133.51

8 اسفند 1402

مصطفی

طایفه

0064705889

آقا

تهران

11/08/1361

09396096031

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

2.177.24.138

3 اسفند 1402

مصطفی

طایفه

0064705889

آقا

تهران

11/08/1361

09396096031

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

2.177.24.138

3 اسفند 1402

میلاد

قاسم زاده

0010497056

آقا

تهران

02/04/1368

09128532377

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

80.75.9.182

28 بهمن 1402

عادل

انتهائی سرای

1700032747

آقا

تهران

15/05/1369

09022022069

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

غیر شاغل

5.116.122.170

28 بهمن 1402

زینب

اسدی مقدم

0025599380

خانوم

تهران

18/01/1383

۰۹۳۵۱۰۹۷۰۵۹

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

غیر شاغل

5.115.195.127

24 بهمن 1402

مهرناز

عسکری

0021290032

خانوم

تهران

27/04/1377

۰۹۱۹۰۲۳۲۳۳۹

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

5.52.240.3

24 بهمن 1402

سینا

قدیمی دفرازی

4380441547

آقا

تهران

22/01/1381

09912079675

کاردانی شبکه های کامپیوتری

غیر شاغل

86.55.156.47

22 بهمن 1402

امیر حسین

نوری

0022069208

آقا

تهران

04/02/1378

09192180229

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

31.2.134.37

21 بهمن 1402

سجاد

مرتضی پور

3770277317

آقا

تهران

04/09/1377

09182227090

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.122.194.143

18 بهمن 1402

امیررضا

حسن زاده اصفهانی

0200392301

آقا

تهران

25/09/1383

09334004820

کاردانی بازی سازی رایانه ای

غیر شاغل

37.98.74.65

17 بهمن 1402

مسعود

محمدی

0016418492

آقا

تهران

16/08/1372

۰۹۳۷۷۸۸۶۲۷۱

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

5.115.10.36

17 بهمن 1402

علیرضا

جعفری عراقی

0200538365

آقا

تهران

14/04/1384

09387226748

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

غیر شاغل

85.185.33.169

16 بهمن 1402

محبوبه سادات

هاشمی

0073873802

خانوم

تهران

14/04/1356

09126595601

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

93.117.184.99

16 بهمن 1402

علی اصغر

بیج آوری

4609893266

آقا

سمنان

30/06/1350

۰۹۱۹۲۳۲۴۲۹۲

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

5.215.72.11

16 بهمن 1402

علی اکبر

ابراهیم آبادی

0200066218

آقا

تهران

10/06/1382

09213941954

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

37.44.57.172

15 بهمن 1402

آیسان

بابازاده

0110644271

خانوم

تهران

20/05/1384

09106678732

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

غیر شاغل

85.133.245.133

15 بهمن 1402

میلاد

زیرکی حیدری

3860315455

آقا

تهران

23/01/1370

۰۹۱۸۳۰۸۶۲۰۸

کارشناسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات

شاغل

81.28.57.200

14 بهمن 1402

یاسمین

مسگرها

0022963022

خانوم

تهران

18/12/1378

09199376809

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

91.133.182.164

14 بهمن 1402

امیرحسن

جبارزاده

1720224714

آقا

تهران

81/04/29

09393096994

کارشناسی مدیریت کسب و کار اینترنتی

شاغل

5.115.85.169

14 بهمن 1402

امیرحسین

نوری

0021079765

آقا

تهران

21/02/1377

09126351880

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

204.18.132.1

10 بهمن 1402

امیرحسین

نوری

0021079765

آقا

تهران

21/02/1377

09399400191

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

204.18.132.1

10 بهمن 1402

مینا

آویش

5560553123

خانوم

تهران

13/04/1378

09384399087

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

178.252.142.102

9 بهمن 1402

مرتضی

حسین زاده

0110578864

آقا

تهران

13/01/1384

09906451808

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

188.121.129.2

9 بهمن 1402

حسین

نرگسی آراسته

0021886660

آقا

تهران

23/11/1377

09361971690

کاردانی شبکه های کامپیوتری

غیر شاغل

5.117.148.221

8 بهمن 1402