ویویش 26 - 50 از 820

یاسمین

مسگرها

0022963022

خانوم

تهران

18/12/1378

09199376809

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

91.133.182.164

14 بهمن 1402

امیرحسن

جبارزاده

1720224714

آقا

تهران

81/04/29

09393096994

کارشناسی مدیریت کسب و کار اینترنتی

شاغل

5.115.85.169

14 بهمن 1402

امیرحسین

نوری

0021079765

آقا

تهران

21/02/1377

09126351880

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

204.18.132.1

10 بهمن 1402

امیرحسین

نوری

0021079765

آقا

تهران

21/02/1377

09399400191

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

204.18.132.1

10 بهمن 1402

مینا

آویش

5560553123

خانوم

تهران

13/04/1378

09384399087

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

178.252.142.102

9 بهمن 1402

مرتضی

حسین زاده

0110578864

آقا

تهران

13/01/1384

09906451808

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

188.121.129.2

9 بهمن 1402

حسین

نرگسی آراسته

0021886660

آقا

تهران

23/11/1377

09361971690

کاردانی شبکه های کامپیوتری

غیر شاغل

5.117.148.221

8 بهمن 1402

فهیمه

برخورداری

0082664439

خانوم

تهران

04/04/1364

09120723964

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.106.200.49

8 بهمن 1402

شایان

رسولی

0441284167

آقا

تهران

14/11/1383

09025063222

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

178.131.110.96

8 بهمن 1402

مهشید

حسین هاشم

0200133195

خانوم

تهران

12/09/1382

09332383077

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

غیر شاغل

217.218.29.131

8 بهمن 1402

سارا

یعقوبی

2150815575

خانوم

تهران

20/11/1384

09398299442

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

188.209.47.129

7 بهمن 1402

مریم

احمدی

3930230135

خانوم

تهران

01/04/1352

09127383704

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

غیر شاغل

5.238.200.59

7 بهمن 1402

محسن

شرری

2619919746

آقا

تهران

06/05/1365

09118833015

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

5.117.82.31

6 بهمن 1402

محسن

حیدری رامشه

0025700693

آقا

تهران

22/09/1383

09384462489

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

5.52.202.153

6 بهمن 1402

محسن

شرری

2619919746

آقا

تهران

06/05/1365

09118833015

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

5.117.82.31

6 بهمن 1402

امیررضا

کریمیان

0110671074

آقا

تهران

18/06/1384

09190272360

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

غیر شاغل

5.52.186.211

6 بهمن 1402

فرهاد

زردشتی

0061372870

آقا

تهران

30/02/1354

09209229024

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

46.21.91.194

4 بهمن 1402

جمشد

قربانی

0057524327

آقا

تهران

21/05/1351

09123715909

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

31.47.61.194

4 بهمن 1402

جمشید

قربانی

0057524327

آقا

تهران

21/05/1351

09123715909

کاردانی سیستم های کامپیوتری

شاغل

31.47.61.194

3 بهمن 1402

سارا

یعقوبی

2150815575

خانوم

تهران

20/11/1384

09398299442

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

188.210.145.240

3 بهمن 1402

شیدا

حاجی محمد کهنکی

0150282214

خانوم

البرز

16/10/1381

09931362190

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

غیر شاغل

5.161.131.189

3 بهمن 1402

محمد

پویامهر

2111113816

آقا

تهران

16/08/1383

09216591880

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

86.55.82.87

3 بهمن 1402

شیدا

حاجی محمد کهنکی

0150282214

خانوم

البرز

16/10/1381

09931362190

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

غیر شاغل

5.217.120.186

2 بهمن 1402

ارشیا

پاشاپوراحمدآبادی

0023564121

آقا

تهران

14/07/1379

09333463619

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

5.160.102.164

1 بهمن 1402

سید ایمان

هاشمی حسینی

0016780663

آقا

تهران

20/12/1372

09120827037

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

188.121.159.226

1 بهمن 1402